Bảng giá LiveStream

Đại lý Thành viên
Giá 1 viewer livestream trong 1 giờ trong ngày (VIP mắt daily) 270 bcoin 270 bcoin
1 mắt / 1 phút / 1 livestream (BUFF mắt) 3 bcoin 3 bcoin
1 mắt / 2 giờ / 1 livestream (BUFF mắt không giới hạn) 270 bcoin 270 bcoin
Có thể tạm dừng / chạy lại video livestream
Hỗ trợ 24/7
Cung cấp website riêng cho bạn.
Hỗ trợ đặt hàng qua API

Bảng giá Lượt xem video

Đại lý Thành viên
Giá 1 lượt xem video lẻ 3 bcoin / 1 view 3 bcoin / 1 view
Hỗ trợ 24/7
Cung cấp website riêng cho bạn.
Hỗ trợ đặt hàng qua API
(1000 bcoin = 1000 VND)