Bảng giá LiveStream

Đại lý Thành viên
Giá 1 viewer livestream trong 1 giờ trong ngày (VIP mắt daily) 80 bcoin 115 bcoin
1 mắt / 1 phút / 1 livestream (BUFF mắt) 5 bcoin 7 bcoin
1 mắt / 2 giờ / 1 livestream (BUFF mắt không giới hạn) 200 bcoin 300 bcoin
Có thể tạm dừng / chạy lại video livestream
Hỗ trợ 24/7
Cung cấp website riêng cho bạn.
Hỗ trợ đặt hàng qua API

Bảng giá Lượt xem video

Đại lý Thành viên
Giá 1 lượt xem video lẻ loại 3 giây 0 bcoin / 1 view 8 bcoin / 1 view
Giá 1 lượt xem video lẻ loại 10 giây 0 bcoin / 1 view 24 bcoin / 1 view
Giá 1 lượt xem video lẻ loại 1 phút 0 bcoin / 1 view 14 bcoin / 1 view
Giá 1 lượt xem video lẻ loại 3 phút 0 bcoin / 1 view 20 bcoin / 1 view
Giá 1 lượt xem video lẻ loại 6 phút 0 bcoin / 1 view 24 bcoin / 1 view
Giá 1 lượt xem video lẻ loại 30 phút 0 bcoin / 1 view 0 bcoin / 1 view
Giá 1 lượt xem video lẻ trong khi live loại 3 giây 0 bcoin / 1 view 20 bcoin / 1 view
Giá 1 lượt xem video lẻ trong khi live loại 10 giây 0 bcoin / 1 view 24 bcoin / 1 view
Giá 1 lượt xem video lẻ trong khi live loại 1 phút 0 bcoin / 1 view 30 bcoin / 1 view
Giá 1 lượt xem video lẻ trong khi live loại 3 phút 0 bcoin / 1 view 38 bcoin / 1 view
Giá 1 lượt xem video lẻ trong khi live loại 10 phút 0 bcoin / 1 view 40 bcoin / 1 view
Giá 1 lượt xem video lẻ trong khi live loại 30 phút 0 bcoin / 1 view 45 bcoin / 1 view
Giá 1 lượt xem video lẻ trong khi live loại 2 giờ 0 bcoin / 1 view 70 bcoin / 1 view
Giá 1 lượt xem video lẻ trong khi live loại 4 giờ 0 bcoin / 1 view 90 bcoin / 1 view
Hỗ trợ 24/7
Cung cấp website riêng cho bạn.
Hỗ trợ đặt hàng qua API
(1000 bcoin = 1000 VND)