Bảng giá LiveStream

Đại lý Thành viên
Giá 1 viewer livestream trong 1 giờ trong ngày (VIP mắt daily) 0 bcoin 280 bcoin
1 mắt / 1 phút / 1 livestream (BUFF mắt) 0 bcoin 3 bcoin
1 mắt / 2 giờ / 1 livestream (BUFF mắt không giới hạn) 0 bcoin 270 bcoin
Có thể tạm dừng / chạy lại video livestream
Hỗ trợ 24/7
Cung cấp website riêng cho bạn.
Hỗ trợ đặt hàng qua API

Bảng giá Lượt xem video

Đại lý Thành viên
Giá 1 lượt xem video lẻ 12 bcoin / 1 view 12 bcoin / 1 view
Hỗ trợ 24/7
Cung cấp website riêng cho bạn.
Hỗ trợ đặt hàng qua API
(1000 bcoin = 1000 VND)