Access Token & Cookie bằng Username + Password

Lấy toàn bộ thông tin nguời dùng Facebook, Access Token full quyền, cookie bằng tên đăng nhập và mật khẩu