Kiểm tra facebook account có bị checkpoint không

Kiểm tra tài khoản Facebook của bạn sống hay chết thông qua UID hoặc Access Token