Chuyển đổi Access Token thành thông tin tài khoản Facebook

Chúng tôi sẽ giúp bạn lấy các thông tin cơ bản, đếm số bạn bè, đếm số nhóm, cookie của tài khoản Facebook thông qua Access Token.
No. UID Last Name Middle Name First Name. Gender Email Birthday Locale Verified Timezone Friends Groups OwnGroupsOrPage Cookie Access Token